Saturday, November 6, 2010

以利!以利!拉瑪撒巴各大尼?
信,就是所望之事的实底,是未见之事的确据,
    古人在这信上得了美好的证据《 希伯来书 11:1~2 》

 “ 你是个很特别的人,可惜是个基督徒。 ”
Las 对我说。语气惋惜。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


我的心里住着两个自己。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


犹太教徒杀伊斯兰教徒、基督教徒杀犹太教徒、伊斯兰教徒杀印度教徒、
印度教徒杀佛教徒、天主教徒杀基督新教徒、东正教杀异教徒。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


“ 爱你的敌人。 ” 他说。
“ 谁是敌人?”


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


异教徒。佛教徒。回教徒。男人。女人。残缺的人。盲人。聋哑人。断肢人。艾滋病患。癌症病患。妓女。吸毒者。流氓。天主教徒。基督教徒。东正教徒。卫理工会。浸信教会。圣公会。藏传佛教轮回。 印度教轮回。精神病人。麻风病人。忧郁症病人。强逼症病人。同性恋。双性恋。变性人。孤儿。乞丐。寡妇。属灵的。不属灵的。华人。马来人。黑人。白人。黄人。红人。高高在上的。低下卑贱的。总裁。部长。外劳。清洁工人。战争的。不战争的。环保的。不环保的。性变态。强盗。杀人犯。慈善家。社工。辅导员。单亲妈妈。单亲爸爸。家庭幸福的。家庭破碎的。牧师。龟公。教师。翻版带小贩。白领。问题学生。好学生。离婚的。独身主义的。犹太教徒。邪教徒。警察。小偷。护士。德士司机。好胜的。懦弱的。骄傲的。友善的。多愁善感的。乐天派的。搞政治的。示威的。玩艺术的。流浪的。安分守己的。不安于室的。相信的。怀疑的。喜乐的。忧虑的。火热的。冰冷的。满怀希望的。充满绝望的。


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


“ 爱你的敌人。 ” 他说。
“ 谁是敌人?”

2 comments:

  1. 我想当我们在想像某人是敌人时,那么同一时候别人也同样把我们但着我们是他的某人了。

    所以说,人的敌人其实就是自己。

    ReplyDelete
  2. 每个人的心里都住着一个善,一个恶。

    ReplyDelete